പച്ചക്കറിതോട്ട നിര്‍മ്മാണ ഉദ്ഘാടനം


സ്കൂള്‍ കാമ്പസിലെ 10 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് കൃഷിവകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സ്കൂളിലെ ഗ്രീന്‍ഹില്‍സ് നേച്ചര്‍ ക്ലബ് അംഗങ്ങള്‍ പച്ചക്കറി കൃഷിചെയ്യുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.
ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍ പേര്‍സണ്‍ ശ്രീമതി ശ്രീജ.വി പച്ചക്കറി വിത്ത് നട്ടാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കൃഷിഓഫീസര്‍ നല്‍കുകയും പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട് ആശംസകള്‍ അര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

No comments:

Post a Comment